कोरियाली सहायक विदेशमन्त्रीसँग पराष्ट्रसचिव बैरागीको भेटवार्ता

सोमबार , साउन ३०, २०७९
अर्थ​

काठमाडौँ, २५ जेठ । दक्षिण कोरियाको विदेश मन्त्रालयको निमन्त्रणामा कोरिया जानुभएका परराष्ट्र सचिव शङ्करदास वैरागीले त्यहाँका प्रथम उपविदेशमन्त्री लिम् सुङ्गामसँग आज द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नुभएको छ ।

कोरियाको सियोलस्थित विदेश मन्त्रालयमा भएको भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्धको प्रगति तथा आर्थिक सहायताका विषयमा समीक्षा गरिएको कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ ।

सो अवसरमा नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकास तथा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि कस्ता सहयोग आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा पनि उहाँहरुबीच छलफल भएको थियो ।

दूतावासका अनुसार उहाँहरुबीच दुवै देशले आपसी सम्बन्ध र महत्वलाई प्राथमिकता दिँदै द्विपक्षीय व्यापार, पर्यटन र श्रम एवम् आपसी सम्बन्ध तथा लगानीका विषयमा छलफल भएको थियो ।

sf]l/of ;]N; ld;g g]kfnsf] ko{6g k|j4{g ug]{ p2]Zosf ;fy g]kfn P;f]l;P;g ckm 6'/ P08 6«fen Ph]G6; klZrdf~rn If]qLo ;ª3-NATTA_åf/f cfof]lht !) lbg] sf]l/of ;]N; ld;g–@)!^ df ;xefuL kf]v/]nL ko{6g Joj;foL kf]v/faf6 sf]l/oftkm{ k|:yfg ug]{ ljbfO{ ;df/f]xdf . tl:a/ M jf;'b]j kf}8]n, kf]v/f, /f;;