बन्दबाट जनजीवन प्रभावित

शुक्रबार , साउन २७, २०७९
समाज

g]kfn aGbsf] k|efj g]skf dfcf]jfbLn] laxLaf/ cfXjfg u/]sf] g]kfn aGbsf] sf/0f /fhwfgLdf ;fj{hlgs oftfoftsf ;fwg sd rn]sf 5g eg] lghL ;jf/L;fwg eg] pNn]lvt dfqfdf rn]sf 5g . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

बन्दका करण सार्वजनिक यातायातका साधन कम चलेका छन् भने निजी सवारीसाधन भने उल्लेखित मात्रामा चलेका छन् ।

महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक प्रद्युम्न कार्कीका अनुसार बन्द गराउँदै हिँडेका २१ जनालाई राजधानीका विभिन्न स्थानबाट पक्राउ गरिएको छ । तीनकुनेमा एक ट्याक्सीमा बन्दकर्ताले आगजनी गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयोे ।